Thực hiện sự chỉ đạo của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đức Thọ về việc phối hợp tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp ...